โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สายบ้านหนองแวง-บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง      
 
 


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายก อบต.โนนแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 2/2567 ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.โนนแดง, ข้าราชการ หัวหน้า...

วันที่ 21 พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มอบหมายให้นายหนูแดง จอกเงิน ,นายสายยนต์ ใสแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ,นางสมสมัคร ยวงทอง เลขานุก...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.คำอธิบาย: ✨ นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายก อบต.โนนแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมประชาคมท้องถิ่น ( ระดับตำบล) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น และ ...

กิจกรรมออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ของพระภิกษุ และสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดด...


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายก อบต.โนนแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 2/2567 ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.โนนแดง, ข้าราชการ หัวหน้า...

วันที่ 21 พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มอบหมายให้นายหนูแดง จอกเงิน ,นายสายยนต์ ใสแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ,นางสมสมัคร ยวงทอง เลขานุก...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.คำอธิบาย: ✨ นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายก อบต.โนนแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมประชาคมท้องถิ่น ( ระดับตำบล) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น และ ...

กิจกรรมออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ของพระภิกษุ และสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดด...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะแด่พระภิกษุและสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...

นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมคณะผู้บริหาร /ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ร่วมสร้างบุญ ทอดผ้าป่าการศึกษา โดยองค์อุปถัมภ์ “หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” ณ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโนนนาพวง ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ...

นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมภูคิ้ง ชั้น 3 องค์การบริหารส...
 
 
13 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า...
4 เม.ย. 2567 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เ...
8 มี.ค. 2567 ประกาศ รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ประจำ...
23 ก.พ. 2567 #แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ระหว่างวันที...
16 ก.พ. 2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ครั้...
16 ก.พ. 2567 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4
16 พ.ค. 2567 ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สาย...
8 พ.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567
10 เม.ย. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567
6 มี.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2567
6 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 (แบบสขร.1)
13 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า...
17 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
9 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
24 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถน...
Loading...
 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
Q&A
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4267683 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน