โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567     ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล      
การประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567...

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะของตำบลโนนแดง...

นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เป็นประธานวางผ้ามหาบังสุกุล และร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ...

งานสวัสดิการสังคม อบต.โนนแดง ลงพื้นที่ประสานเรื่องเอกสารและมอบบัตรคนพิการให้กับผู้พิการ...


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567...

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะของตำบลโนนแดง...

นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เป็นประธานวางผ้ามหาบังสุกุล และร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ...

งานสวัสดิการสังคม อบต.โนนแดง ลงพื้นที่ประสานเรื่องเอกสารและมอบบัตรคนพิการให้กับผู้พิการ...

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูผู้สูงอายุ (Care Manager ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2567...

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้ใช้เส้นถนนทางหลวงหมายเลข 225 ชัยภูมิ - นครสวรรค์...

นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล และร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้นำเจ้าที่และทีมงาน พนักงาน อบต.โนนแดง วางกรวย และป้ายสัญลักษณ์การจราจรไม่สะดวก ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเกิดฝนตกหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกัน...
 
 
3 ก.ค. 2567 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค...
21 มิ.ย. 2567 แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ปี 2567
14 มิ.ย. 2567 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 10
10 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีต่างๆ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมา...
31 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย....
28 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ( E-Service) ทางเว็ปไซต์หน่...
3 ก.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567
7 มิ.ย. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤภาคม 2567
16 พ.ค. 2567 ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สาย...
8 พ.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567
10 เม.ย. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567
13 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า...
17 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
9 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
24 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถน...
Loading...
 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
Q&A
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4277065 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน