วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2566
จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถขยะคันเล็ก ทะเบียน 83-2146 ชัยภูมิ (011-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ คันเล็ก 83-2146 ชัยภูมิ (011-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 5 สาย ในเขตตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมจักยานยนต์ ทะเบียน 1 กฌ 7245 ชย.(024-59-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายยาลักษณ์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก คนงานทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานโครงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง