วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อในงานโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การจัดงานMOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกรองส่วนื้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง (420-60-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายโครงการคืนแสงสว่างสู่ผู้มีปัญหาทางสายตาตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการคืนแสงสว่างสู่ผู้มีปัญหาทางสายตาตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายสุชาติ เสมา-บ้านนายสมบูรณ์ ธัญญะภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนเสาเล้า - ลำห้วยยางแล้ง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สายบ้านหนองแวง-บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7
26  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลตามหนังสือสั่งการจัดงาน MOI Waste Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง