โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มิ.ย. 2566    คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 26
  15 มิ.ย. 2566    คู่มือสาหรับประชาชน : การรับชาระภาษีป้าย 27
  15 มิ.ย. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน การปฏิบัติงานกองช่าง 23
  15 มิ.ย. 2566    คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 21
  21 ก.ย. 2565    คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 39
  21 ก.ย. 2565    คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 35
  21 ก.ย. 2565    คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 32
  21 ก.ย. 2565    คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 22
  1 ก.พ. 2565    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 169
  1 ก.พ. 2565    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 112

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4245222 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน