โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  
  ประธานสภา อบต.โนนแดง  
   
  นายบุญส่ง  สุพมาตย์  
 

รองประธานสภา อบต.โนนแดง

 

 
นายวิรัช  แรงโนนแดง  นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  นายทองอร  หาญชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ นายประทีป  ตันเรือน นายบุญส่ง  สุพมาตย์
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายศุภชัย  ฐานวิสัย นายบุญยู้     ปิตะบุตร นายอเนก  ยวงทอง
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4277046 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน