โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ต.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30
  4 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 6
  18 เม.ย. 2566    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 44
  10 เม.ย. 2566    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 44
  5 เม.ย. 2566    รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 37
  3 เม.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 49
  19 ธ.ค. 2565    แผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 50
  7 ต.ค. 2565    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 55
  5 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 40
  19 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566- 2570 82

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4245209 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน