โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12
  12 ต.ค. 2566    รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 5
  10 ต.ค. 2566    ประกาศกำหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับคุณธรรม ทั้ง 7 ฉบับ 11
  9 ต.ค. 2566    แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 -2569 21
  28 ก.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 16
  28 ก.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14
  10 พ.ค. 2566    รายงานผลการขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์กรและแนวทางประพฤติตน คุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18
  18 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 66
  31 มี.ค. 2566    รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 47
  8 ก.พ. 2566    ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 58

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4267720 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน