โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 47
  31 มี.ค. 2566    รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 35
  8 ก.พ. 2566    ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 43
  30 ม.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 33
  30 ม.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 39
  30 ม.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 34
  20 ม.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2566 49
  13 ม.ค. 2566    ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 40
  12 ม.ค. 2566    ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 39) พ.ศ. 2558 (การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล) 43
  11 ม.ค. 2566    ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559 (การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง) 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4245219 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน