โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2566    คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16
  6 ต.ค. 2566    คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14
  6 ต.ค. 2566    คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 23
  6 ต.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567 14
  5 ต.ค. 2566    คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 17
  5 ต.ค. 2566    คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 15
  5 ต.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 18
  5 ต.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงาน อปท 14
  8 ธ.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 64
  5 พ.ค. 2564    คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.โนนแดง 243

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4277057 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน