โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 71 พรรษา ประจำปี 256


24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 71 พรรษา ประจำปี 2566โดยมีท่านนายอำเภอบ้านเขว้า นายภูมินทร์ชัย วังศรีวรมัน เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิและขอขอบคุณท่านท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ท่านรองนายกฯท่านเลขาฯท่านประธานสภาฯ สมาชิกอบต. ท่านปลัดฯอบต.โนนแดง ท่านปลัดฯอบต.นาฝาย ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อถล.คณะครูโรงเรียนบ้านโนนแดงและนักเรียน ข้าราชการพนักงานจ้างอบต.โนนแดงและทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์