โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉ.1     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565     ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่องสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2564      
 
 


โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-25มิถุนายน 2564 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพื่อส่งเสริมความรู้และท...

โครงการจิตอาสาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564...

โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

#โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6,ม.8,ม.9)#...


โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-25มิถุนายน 2564 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพื่อส่งเสริมความรู้และท...

โครงการจิตอาสาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564...

โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

#โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6,ม.8,ม.9)#...

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564...

1 มีนาคม 2564 เวลา09:44น. อบต.โนนแดงได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนว่ามีเพลิงไหม้โดยมีคนลักลอบจุดไฟเผาป่าสงวน...

ปรับเกรดถนนลูกรัง( ม.3)บ้านโนนเสาเล้า...

#จุดอำนวยความสะดวกตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสายบ้านโนนแดงหมู่ที่2-บ้านหลุบโพธิ์ ม.5 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 บริเวณหน้าอบตโนนแดง...
 
 
20 ส.ค. 2564 ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่องสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช...
13 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.)องค์การบริ...
25 ก.พ. 2564 คำสั่งอบต.โนนแดง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่ว...
25 ก.พ. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
24 ก.พ. 2564 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์กา...
28 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตา...
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางAsphaltic Concret...
1 มี.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหั...
1 มี.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหั...
9 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
22 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-0...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ก...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ถึงบ้...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิศมั...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด็ด จ...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริ...
Loading...
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3811120 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน