โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ในวันที่15-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง จึงขอเชิญชวนผู้ที่อยากจะปฏิบัติธรรมทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติธรรมท     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี     แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ 2562      
 
 
 
 


ประชุมสภาอบต.โนนแดง #สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๒ ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00น. อบต.โนนแดง นำโดย นายโกฎ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมดำเนินการโ...

7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. คณะทำงานตรวจนิเทศฯจังหวัดชัยภูมิได้มาตรวจติดตามนิเทศก์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยภูมิ...

อบต.โนนแดง เข้าตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ต.โนนแดง หลังประสบเหตุวาตภัย เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ"เหตุวาตภัย 5 มิ.ย.62 เวลา16.00 น....


ประชุมสภาอบต.โนนแดง #สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๒ ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00น. อบต.โนนแดง นำโดย นายโกฎ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมดำเนินการโ...

7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. คณะทำงานตรวจนิเทศฯจังหวัดชัยภูมิได้มาตรวจติดตามนิเทศก์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยภูมิ...

อบต.โนนแดง เข้าตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ต.โนนแดง หลังประสบเหตุวาตภัย เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ"เหตุวาตภัย 5 มิ.ย.62 เวลา16.00 น....

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ...

4 มิถุนายน 62 เวลา 08:00 น. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฎิญาณตน เพื่อมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน และเสนอแนะข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนในการทำงาน พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเวลา 09.30น.ประ...

27 พฤษภาคม 62 เวลา 08:00 น. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฎิญาณตน ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน และเสนอแนะข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนในการทำงาน พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ( ถนนสาย 225 ม.2 บ้านโนนแดง-บ้านหลุบโพธิ์ ม.5 ) หน้าที่ทำ...
 
 
12 ก.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธร...
26 มิ.ย. 2562 #ข่าวประชาสัมพันธ์# ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะออกให้บริการนอก...
4 มิ.ย. 2562 #ประชาสัมพันธ์เชิญชวน# องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ร่วมกับ...
23 พ.ค. 2562 การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญกา...
26 เม.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภา...
11 เม.ย. 2562 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง# เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบร...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
19 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกู่ หนองนา หนองแห...
19 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้...
19 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถ...
19 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านเ...
19 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแวง หมู่ที่ ...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1217830 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน