โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.พ. 2565    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 134
  1 ก.พ. 2565    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 82
  1 ก.พ. 2565    การรับชำระภาษีป้าย 82
  1 ก.พ. 2565    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 91
  1 ก.พ. 2565    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 115
  1 ก.พ. 2565    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 82
  1 ก.พ. 2565    การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อ 119
  1 ก.พ. 2565    การขออนญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 80
  1 ก.พ. 2565    การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 71
  24 ก.ค. 2558    ประกาศใช้คู่มือประชาชน อบต.โนนแดง 166

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213203 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน