โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 พ.ค. 2565    คำสั่งปรับปรุงการกำหนดงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2565 13
  3 พ.ค. 2565    คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 12
  3 พ.ค. 2565    คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 15
  3 พ.ค. 2565    คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 13
  25 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 29
  18 ม.ค. 2565    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 24
  5 ต.ค. 2564    หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 29
  5 ต.ค. 2564    หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 24
  5 ต.ค. 2564    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 24
  5 ต.ค. 2564    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 25

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989610 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน