โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกู่ หนองนา หนองแห้ว บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 20
  19 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายวุฒิชาติ มาสา ถึงบ้านนายอู๊ด แม่ทองย้อย (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 19
  19 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถึงวังคอกควายและส่วนแยกโสกผักหวาน ถึงท่าขาม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 29
  19 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง 15
  19 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ช่วง 17
  19 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแสง คงวันดี ถึง บ้านนายเสถียร ดามาพงษ์ บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 11
  19 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตามแนวเขตที่สาธารณะโคกโนนแดง (จุดปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ) จำนวน 2 ช่วง 11
  19 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายอเนก ยวงทอง ถึงที่ดินของนางอารีย์ แจ้ชัยภูมิ บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 11
  26 พ.ย. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังหิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 60
  26 พ.ย. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโพน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1126148 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน