โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม กุลธรรมโม ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 136
  27 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ถึงบ้านนายจำนงค์ ศิริพรมมา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 145
  27 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิศมัย โอวาทวงษ์ ถึงบ้านนางกาบ คณะยอด บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 149
  27 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด็ด จ่าชัย ถึงบ้านนางดวงตา วงษ์คำ บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 149
  27 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 139
  16 ธ.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำดาดคอนกรีตจากหนองบ่อไปลงลำห้วยชีลอง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 82
  16 ธ.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเล้า ถิ่นชีลอง ถึงบ้านนายทองขัน แม้นศรี บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 86
  16 ธ.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคำภา อำภาวงษ์ ถึงบ้านนางบุญหนา หาญคง บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 85
  16 ธ.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสงบ ฆ้องโนนแดง ถึงบ้านนายทำนอง อินสวน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 87
  16 ธ.ค. 2562    ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวังไฮ ถึงวังโพน บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 95

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989658 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน