โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ม.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียง 132
  6 ก.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์ กฎหมายน่ารู้ประจำเดือน ก.ย. 2564 124
  2 ส.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ กฎหมายน่ารู้ประจำเดือน ส.ค. 2564 125
  7 ก.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ กฎหมายน่ารู้ประจำเดือน ก.ค. 2564 125
  7 มิ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์ กฎหมายน่ารู้ประจำเดือน มิ.ย. 2564 128
  5 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 148
  5 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 164
  5 พ.ค. 2564    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 163
  5 พ.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 164
  5 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 150

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213171 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน