วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-006 สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.35-015 สายท่ากระบือ-บ้านโนนตาด บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนายแสง ใจปิติ บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำดาดคอนกรีตจากหนองบ่อไปลงลำห้วยชีลอง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวังไฮ ถึงวังโพน บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเล้า ถิ่นชีลอง ถึงบ้านนายขันทอง แม้นศรี บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสงบ ฆ้องโนนแดง ถึงบ้านนายทำนอง อินสวน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคำภา อำภาวงษ์ ถึงบ้านนางบุญหนา หาญคง บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการตามประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หลักสูตรขั้นตอนการสำรวจภาคสนามและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง