วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 82-3027 ชัยภูมิ (011-53-0001)เปลี่ยนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (416-63-0005) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ขนาด 100 x 150 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มในการรับรองประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านเจริญผล-ตลาดเช้า บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างทำ และสปอตประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2987 ชัยภูมิ (001-55-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารว่างในวันประชุมสภา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง