วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุกระสอบทราย และทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-002 สายบ้านโนนแดง-บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่เสียหายในเขตตำบลโนนแดง จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำหนองโสมงสาธารณประโยชน์ บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อกระสอบ ทราย เชือก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางสมพิศ ใสแสง ถึงบ้านนายเรียบ ศรีอรัญ บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง