วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาออกแบบ ประมาณการ และรับรองโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่มโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายมูลนิธิชัยพัฒนา ถึง สุระฟาร์ม ถึง บ่อขยะ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนหัน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร นานายเรียก เฉลียวชาติ ถึง นานางกุศล เลิศขุนทด (ห้วยบงใหญ่) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังหิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโพน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายจำลองศักดิ์ วงษ์คำ ถึง บ้านนางบุญมา วรรณสูง บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง