วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถขยะ คันใหญ่ 82-3027 ชย. (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ คันใหญ่ 82-3027 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถขยะ คันเล็ก (แบตเตอร์รี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-004 สายถนนกลางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-012 สายบ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ถึง บ้านเขว้า ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-002 สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านห้วยยาง ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านซับช่องแมว ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)