โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนแดง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ม.ค. 2562    มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 2
  28 ม.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 3
  28 ม.ค. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2
  28 ม.ค. 2562    มาตราการป้องกันการรับสินบน 1
  28 ม.ค. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ 1
  28 ม.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 1
  28 ม.ค. 2562    มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1
  28 ม.ค. 2562    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนัก 1
  28 ม.ค. 2562    มาตราการป้องกันระหว่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1
  28 ม.ค. 2562    ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ 1

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2823860 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน