โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนแดง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ม.ค. 2562    มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 53
  28 ม.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 53
  28 ม.ค. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 50
  28 ม.ค. 2562    มาตราการป้องกันการรับสินบน 49
  28 ม.ค. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ 51
  28 ม.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 48
  28 ม.ค. 2562    มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 51
  28 ม.ค. 2562    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนัก 50
  28 ม.ค. 2562    มาตราการป้องกันระหว่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 48
  28 ม.ค. 2562    ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ 49

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3688202 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน