โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนแดง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ม.ค. 2564    มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 89
  11 พ.ย. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 98
  28 ม.ค. 2562    มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 98
  28 ม.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 99
  28 ม.ค. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 92
  28 ม.ค. 2562    มาตราการป้องกันการรับสินบน 95
  28 ม.ค. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ 94
  28 ม.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 94
  28 ม.ค. 2562    มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 96
  28 ม.ค. 2562    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนัก 84

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989647 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน