โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนแดง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ม.ค. 2564    มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 111
  11 พ.ย. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 126
  28 ม.ค. 2562    มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 125
  28 ม.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 125
  28 ม.ค. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 122
  28 ม.ค. 2562    มาตราการป้องกันการรับสินบน 123
  28 ม.ค. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ 124
  28 ม.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 121
  28 ม.ค. 2562    มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 126
  28 ม.ค. 2562    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนัก 108

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4076305 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน