โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 สำนักปลัด
   

   
  นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เบอร์โทร 081-0751800

 
   
  นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 094-5320988
 
นางสาวเกตุสุณี  สายชำนิ นางสุมาลี  ภูโสภา นางสาวเสาวภา  สุขสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร 086-8443599
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร 091-0246268
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร 088-5817887
นางสาวดารารัตน์  กู่ชัยภูมิ นางสาวดาวรุ่ง   รัญชัย พันจ่าเอกรวม  ชั่งหนอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 094-1785531
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 083-0110601
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร 087-1148091
 
  จ.ส.อ.หญิงทิพย์สุดา  ไชยยศ นางหนูรัก  มาสา

 

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์โทร  084-4733629

ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 097-3554881
นางสาวนวลออง ลาภมาก นางสุรัตนา ยวงสุวรรณ นางสาวศันสนีย์ กุลธรรมโม
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 061-0300219
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 081-4936588
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 090-2995067
   
  นางสาวภัสราวรรณ  วัฒนะ  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 097-3422774
 
นายสมพร นาชม  นายคมสัน  ป้องชัย นายสุพรม  ทนโนนแดง
พนักงานขับรถขยะ
เบอร์โทร 084-4102927
นักการภารโรง
เบอร์โทร 087-4555023
แม่บ้าน
เบอร์โทร 063-3709965
นายเพิงพิษ  ศิริสัจจัง นายวรัญญู  ภิรมย์กิจ นายพิทักษ์ เชื้อโนนแดง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 091-3427350
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 087-6909794
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 089-6268036
นายฤทธิพร  โลมะบุตร นายอุทิตย์  ทรงชัย นายสำฤทธิ์  เทพนุรักษ์
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 065-3261625
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 088-1213992
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 096-0640267
 
นายรังสรรค์  จำรัส นายศักดิ์ดา  สิงห์วงษ์  
พนักงานทั่วไป
เบอร์โทร 093-2202026
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 086-3005311
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3646762 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน