โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาอบต.โนนแดง #สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๒


ประชุมสภาอบต.โนนแดง
#สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๒ 
#วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๓๐น.
-พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น๕ปี( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
#สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๒
#วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐น.
-พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
-พิจารณาโอนงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๒