โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคสล.และรางระบายนำ้ คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ


วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคสล.และรางระบายนำ้ คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ