โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมประชุมสภาสมัยสามัญที่4/2561ครั้งที่1


เช้าวันที่29 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน ท่านปลัด ธนนันท์ อนันต์สินชัย ได้กล่าวคำแนะนำการทำงานและรับฟังข้อแก้ไขการปฏิบัติงานกับ ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานอบต.พนักงานจ้างทุกคน สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์อันดี นอกจากนี้ ยังมีอีก หนึ่งกิจกรรมเวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 4/2561 ครั้งที่1 ระเบียบวาระที่เสนอในที่ประชุมดังนี้ 1. พิจารณาสรุปสถานะการเงินการคลังประจำปี 2561
2. พิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลงานพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) รอบที่ 2 ตามข้อ 2 ตามข้อ 29 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
3. พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ตามมาตรา 58/5 วรรคห้าของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552