วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดบ่อเพื่อทิ้งขยะและฝังกลบขยะตำบลโนนแดง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยยางแร้ง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างจ้างออกแบบ ประมาณการและรับรองโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยบง ห้วยยาง ถึงท่าเก่า บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อถังขยะยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง