วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนบ้านโนนแดง ถึง ลำห้วยชีลอง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทองอร ถึงบ้านนายคะนึง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตห้วยยาง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายอัครเดช บุญจง ถึงหนองโสมง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางสุปราณี ขำเขว้า ถึงบ้านนางนิภาพร จันทร์พรม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางจิระพันธ์ เสมา นายทองสับ เสนชัย ถึง ถนนสาย 225 (ทิศตะวันออกวัด) บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-3027 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง