วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 ถึงท่ากระบือ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หลักสูตรขั้นตอนการสำรวจภาคสนามและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังหิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่มโครงการส่งเสริมรายได้โดยชุมชนสู่คนชุมชน อนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพ ไร้มลพิษชีวิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง