วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ในการติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายหนองแวง ถึงบ้านนายจำนงค์ ศิริพรมมา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายถนอม กุลธรรมโม ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายเด็ด จ่าชัย ถึงบ้านนางดวงตา วงษ์คำ บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางพิสมัย โอวาทวงษ์ ถึงบ้านนางกาบ คณะยอด บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-006 สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.35-015 สายท่ากระบือ-บ้านโนนตาด บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินนายแสง ใจปิติ บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง