วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยบง ถึงห้วยยาง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (แบบล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่มโครงการพัฒนาแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างออกแบบ ประมาณการ และรับรองโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันตามโครงการพัฒนาเครือข่ายแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมและจัดทำเกียรติบัตรโครงการพัฒนาเครือข่ายแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
เช่าค่าเช่าโดรนสำหรับบินถ่ายภาพทางอากาศตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างจ้างทำป้ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง