วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายวุฒิชาติ มาสา ถึง บ้านนายอู๊ด แม่ทองย้อย (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมหล็กพร้อมฝาปิด บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแสง คงวันดี ถึงบ้านนายเสถียร ดามาพงษ์ บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายอเนก ยวงทอง ถึงที่ดินของนางอารีย์ แจ้ชัยภูมิ บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเตรียมอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มและอาหารกลางวันโครงการคืนวันฟ้าใสให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำลูกระนาดทางร่วมทางแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรฝังกลบบ่อขยะตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง