วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-002 สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านห้วยยาง ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านซับช่องแมว ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถขยะ คันใหญ่ ทะเบียน 82-3027 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลในสำนักงาน อบต.โนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มวันประชุมจัดทำแผนพัฒนา (3 ก.พ. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มวันประชุมจัดทำแผนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวปราณี พิมพ์สวัสดิ์ ถึง บ้านนางวงเดือน พายุพัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง