วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนแดง บริเวณที่นานายขูลู แรงโนนแดง หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID -19) วัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซ่มรถขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2146 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง