วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-3027 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ และนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาออกแบบ ประมาณการ และรับรองโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่มโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายมูลนิธิชัยพัฒนา ถึง สุระฟาร์ม ถึง บ่อขยะ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนหัน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง