วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-3027 ขัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่มโครงการเข้าร่วมงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า และงานบุญลอมข้าวใหญ่-ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถพร้อมตกแต่งตามโครงการร่วมงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า และงานบุญลอมข้าวใหญ่-ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการคัดแยกขยะ แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง