วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างแท่นวางซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางประพันธ์ รัญชัย ถึงบ้านนายชัยรัตน์ สนธิชัย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาเหล็ก สายบ้านนางสุวรรณ์ กุลโนนแดง ถึงบ้านนายสุทิ สมัถชัย บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหรว่างและน้ำดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำตามโครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการถวานราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 83-2146 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักร (รายชั่วโมง) ปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง