วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร นานายเรียก เฉลียวชาติ ถึง นานางกุศล เลิศขุนทด (ห้วยบงใหญ่) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังหิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโพน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายจำลองศักดิ์ วงษ์คำ ถึง บ้านนางบุญมา วรรณสูง บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายวุฒิชาติ มาสา ถึง บ้านนายอู๊ด แม่ทองย้อย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3027 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินโครงการจิตอาสา ปลูกและบำรุกรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาคนสวนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง