วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างถมดินพร้อมปรับเกรดพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศนื ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บม 3493 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง