วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนบ้านโนนแดง ถึง ลำห้วยชีลอง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6
22  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกู่ หนองนา หนองแห้ว บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถึงวังคอกควายและส่วนแยกโสกผักหวาน ถึง ท่าขาม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง