โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณธรรมจริยาธรรมฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น.
ท่านนายกดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณธรรมจริยาธรรมฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ชั้น ๒
โดยได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา พระอารามหลวง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
และท่านวิทยากร นางมัณฑการ เลิศลำหวาน ท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ