โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งทีึ่ 14     ผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2565     กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2565      
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ...

สภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 2 ส.ค. 65...

ยินดีต้อนรับข้าราชการโอนย้าย...

กิจกรรมพิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัย สดุดี ถวายพระพร เพื่อถวายเป็นเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...


การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ...

สภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 2 ส.ค. 65...

ยินดีต้อนรับข้าราชการโอนย้าย...

กิจกรรมพิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัย สดุดี ถวายพระพร เพื่อถวายเป็นเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ2565...

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565...

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2565และกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก...

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( LPA ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลาง...
 
 
11 ส.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำป...
27 มิ.ย. 2565 ผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้น...
13 มิ.ย. 2565 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมา...
27 พ.ค. 2565 การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามโครงการป...
25 พ.ค. 2565 ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น
23 พ.ค. 2565 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
20 เม.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2565
7 มี.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
3 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2565
3 ม.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564
7 ธ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ก...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ถึงบ้...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิศมั...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด็ด จ...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริ...
Loading...
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4025048 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน